možnosti ochrany lesa proti kůrovci

Možnosti ochrany lesa proti kůrovci spočívají v kombinaci vzájemně provázaných aktivit, které na sebe navazují. Ochrana může být účinná pouze tehdy, pokud má komplexní charakter a pokrývá celé spekrum činností od preventivních až po sanační. V různých fázích ohrožení nebo napadení jsou aplikována následující opatření:

· preventivní odstranění/asanace pro kůrovce atraktivního dřeva,

· detekce a včasná asanace kůrovcem napadených stromů,

· a dočištění kůrovcových ohnisek pomocí lapačů a lapáků.

Preventivní opatření spočívají v odstranění pro kůrovce atraktivního čerstvě mrtvého dřeva. To zahrnuje zejména urychlené vytěžení polomů po vichřici a odvoz zpracovaného dřeva nejlépe do prvního jarního rojení tzn. do března nového roku. Pokud není provozně možné všechno dřevo zpracovat a odvézt např. z důvodu rozsáhlých polomů, je nutné jej asanovat tak, aby se nestalo ohniskem nákazy. Volně ležící kmeny v polomu nebo skládky dřeva je možné hned odkornit. Stávají se tak pro rozvoj kůrovce nepoužitelnými. Případně lze část kmenů přeměnit na tzv. lapáky. Lapák je neodkorněný, odvětvený strom, který se nechá napadnout kůrovcem a nejpozději při zakuklení larev se odkorní a kůra se spálí (obr. Xa) Aby dřevo rychle nevysychalo, přikrývá se zelenými větvemi. Dále je možné vytvořit otrávený lapák napuštěný schváleným insekticidem (obr Xb). Skládky dřeva se také často pokrývají insekticidní sítí.

Nástroje, využívané k boji proti kůrovci: a) Lapák v pražských lesích zaházený větvemi; b) otrávený lapák. Foto: lhmp.cz a silvarium.cz

Klíčovým předpokladem pro zastavení či zmírnění přemnožení kůrovců je však včasná detekce stojících nově napadených stromů a jejich asanace. Tato povinnost vyplývá z lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb.) pro každého vlastníka lesa. Tradičně se používá pozemní průzkum lesa a sledování typických symptomů napadení kůrovce na jednotlivých stromech (viz Jak detekovat kůrovce). Nově však lze použít i moderní metody bezkontaktního monitoring lesa pomocí satelitů a dronů, což je tématem tohoto projektu. Včasná a správná detekce napadení stromu je důležitá, protože v případě rozsáhlých kalamit nemá smysl těžit a asanovat kůrovcové souše, ze kterých se už brouk vyrojil. Má však smysl dočisťovat ohniska žíru pomocí lapáků a feromonových lapačů, které lákají brouky do pasti, ze které nemohou vylézt (obr. X). Feromonové lapače se také používají pro zjištění intenzity přemnožení kůrovce a pro vyhlášení kalamitního stavu na základě počtu odchycených jedinců.

Feromonový lapač. Foto: silvarium.cz